Algemene voorwaarden Mindbrouwerij

Mindbrouwerij richt zich op coaching training, en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Mindbrouwerij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65212827.

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. opdrachtnemer: Mindbrouwerij die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 3. opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 4. diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training, workshops en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
 5. client/coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op door Mindbrouwerij gesloten overeenkomsten en uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen m.b.t. coaching en training en aanverwante of daaruit voortvloeiende dienstverlening. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of vervolg opdrachten. Niet alleen Mindbrouwerij, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van een opdracht voor de cliënt zijn betrokken (bijv. als aangesloten coach bij Mindbrouwerij) kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Mindbrouwerij en client/opdrachtgever overleggen dan over een nieuwe bepaling ter vervanging, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Door Mindbrouwerij gemaakte offertes of gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven bij het aanbod, mondeling dan wel schriftelijk. Mindbrouwerij is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen of de anders aangegeven termijn, wordt bevestigd.
 2. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen van een workshop of training door opdrachtnemer aan de opdrachtgever komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst.
 3. Voor coaching: De cliënt en/of opdrachtgever sluit met Mindbrouwerij of een bij Mindbrouwerij aangesloten coach een Coachingovereenkomst (verder te noemen de Overeenkomst). De overeenkomst tussen opdrachtnemer en cliënt/opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de daartoe bestemde offerte en aanmeldingsformulier. De cliënt/opdrachtgever ontvangt een kopie van deze overeenkomst. Partijen hebben na ondertekening een bedenktermijn van veertien werkdagen. Na veertien werkdagen of tenzij de overeenkomst al eerder aanvangt vervalt de bedenktermijn.

Artikel 4: Uitvoering overeenkomst

 1. Mindbrouwerij behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien dit het geval is, de reden opgeven.
 2. Deze overeenkomst leidt voor de coach of trainer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij de coach of trainer gehouden is haar verplichtingen na te komen conform de normen van zorgvuldigheid en deskundigheid naar de maatstaven van het moment van nakoming van de coach of trainer verlangd kan worden.
 3. De cliënt verbindt zich ertoe eerlijk en open bij te dragen aan de gesprekken en zich in te zetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de gesprekken als daarna. Alle eventuele gevolgen welke voortvloeien uit het achterhouden van informatie zijn voor verantwoordelijkheid van cliënt.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Mindbrouwerij wordt aan Mindbrouwerij toestemming verleend voor (automatische) verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Mindbrouwerij uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten, en onder geen beding aan derden doen toekomen.

Artikel 6: Geheimhouding & vertrouwelijkheid

 1. Voor coaching: Mindbrouwerij legt informatie over de coachingsgesprekken vast in een gespreksdossier. Dit dossier wordt voor een periode van 2 jaar na beëindiging van traject bewaard, waarna het vernietigd wordt.
 2. Alles wat in de coachsessies gezegd wordt blijft tussen de coach en de cliënt. Niets van het gezegde zal door de coach aan derden worden toevertrouwd. Mindbrouwerij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen. Mindbrouwerij zorgt ervoor dat deze verplichting ook geldt voor derden of eventuele werknemers die door Mindbrouwerij bij een opdracht worden ingeschakeld.
 3. Voor trainingen en workshops: De Mindbrouwerij behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
 4. De Mindbrouwerij staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van
  opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen
  uitgezonderd.
 5. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen
  bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt
  gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

Artikel 7: Annulering afspraken en kosten voor coaching

 1. Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verzet door de cliënt (in geval van een afspraak op de maandag of dinsdag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk 18.00 uur van de vrijdag voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, worden annuleringskosten in rekening gebracht, welke zijn overeengekomen in de overeenkomst. Hetzelfde is van toepassing bij het niet komen opdagen voor een afspraak door cliënt.
 2. Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangtijd verschijnt, wordt de gesprektijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt het gesprek en worden de annuleringskosten in rekening gebracht.
 3. Mocht de cliënt na aanvang van een traject besluiten te stoppen met het traject, om wat voor reden dan ook, dan is restitutie van het reeds betaalde bedrag voor de rest van het traject niet mogelijk.

Artikel 8: Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
 2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren;
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 2 weken voor aanvang van de cursus, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject te voldoen.
 4. Bij annulering binnen 2 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus of training is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 9: Prijzen en Betaling

 1. De door Mindbrouwerij vernoemde prijzen zijn ex BTW voor overeenkomsten met ondernemingen of instanties en incl. BTW voor overeenkomsten met particulieren.
 2. De betaling voor de gesprekken cq trajecten dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te geschieden en voor aanvang van de eerstvolgende afspraak. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 4. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
 7. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
 8. Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven van een incasso bureau.

Artikel 10: Incassokosten

 1. In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
 2. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
 3. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Mindbrouwerij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van Mindbrouwerij is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van €5.000,-;
 3. Mindbrouwerij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mindbrouwerij is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Alle gevolgen van acties die voortvloeien uit de coaching zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 5. Cliënten/Opdrachtgevers passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Clienten/opdrachtgever vrijwaart Mindbrouwerij voor alle schade die daaruit voortvloeit.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
  Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 7. Elke aansprakelijkheid van Mindbrouwerij voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12:  Contractsduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 13: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
  Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14: Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen Mindbrouwerij en cliënt en/of opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen over de overeenkomst of de uitvoering daarvan, waaronder de toepasselijkheid van deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van de Rechtbank te Amsterdam beslecht worden, ook indien de cliënt cq opdrachtgever niet in Nederland woonachtig is gevestigd.

Artikel 15: Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij die binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Mei 2018